Custòdia per l’àguila cuabarrada

Durant els anys 21-22 hem dut a terme el projecte  “Custòdia per millora d’hàbitat i conservació de l’àguila cuabarrada i altres rapinyaires a La Noguera”, que ha contat amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya

Sota el paraigües d’aquesta espècie emblemàtica de l’avifauna em fet accions encaminades a la millora de la biodiversitat i de la gestió ambiental en un sentit prou ampli per donar cabuda des de la col·locació de refugis per ratpenats a la naturalització de basses per la reproducció d’anfibis o l’adequació d’un corral d’ovelles per acollir en un futur un ramat d’ovelles.

L’objectiu principal del projecte era donar continuïtat i ampliar els treballs de millora de l’hàbitat i de protecció de l’àguila cuabarrada a la Serra del Munt de Montsonís i als Planells de Camarasa en base a acords de custòdia amb els propietaris de les dues finques. Ambdues finques es troben dins del territori de dues parelles d’aguila cuabarrada, al temps que també s’hi poden observar altres espècies de rapinyaires com el duc, l’aufrany, el voltor comú o el falcó peregrí.


Arranjament d’un corral per la pastura amb ramats d’ovelles i cabres.

Fa un parell d’anys que va desaparèixer el ramat que pasturava el Munt de Montsonís. AIxò està suposant l’acumulació de càrrega de biomassa combustible. A més, la proliferació de matollars dificulta la presència d’espècies clau per la cuabarrada , com conills i perdius. La pastura permet mantenir a ratlla la càrrega de combustible, reduint així el risc d’incendi forestal. A part del valor ecosistèmic de regulació de la biomassa i de conservació de l’hàbitat, la recuperació i consolidació del pasturatge també aporta valor al patrimoni cultural del territori.

Per posar en marxa la pastura amb ramats d’ovelles i cabres s’ha acordat amb la propietat la cessió d’un corral en desús als peus del Munt de Montsonís i s’ha adequat l’espai perquè compleixi les mesures necessàries per fer les funcions de pleta per guardar el ramats.


Pastura amb rucs

S’ha ampliat all triple el tancat que ja teníem del 2020 per la pastura d’un parell de rucs. S’ha instal·lat vailet elèctric de cinta (fàcilment visible per animals i per persones) i una nova bateria alimentada amb una placa solar. També es contemplen les feines associades a les tasques diàries de maneig dels rucs. El vailet instal·lat està format per piquetes de fibra de vidre, suports aïllants i tres cintes de 4,5 cm d’ample.


Sembra a collita perduda

S’han sembrat diversos camps a les dues finques que ja s’havien sembrat en anys anteriors. En comptes de cereals, enguany vam optar per sembrar trepadella a la primavera, per ser una lleguminosa plurianual d’alt poder nutritiu i bona farratgera. Normalment la trepadella té poc desenvolupament el primer any, però malhauradament la secada que hi ha hagut enguany no ha permès ni de bon tros el creixement esperat de les plantes. Al ser un conreu plurianual esperem que l’any vinent vagi millor.


Arranjament de dues basses malmeses

L’estiu del 2021, durant les obres de reforç d’una línia de BT i a causa del moviment de terres per plantar les torres, es van malmetre dues basses de Montsonís i es van variar els canals d’escorrentia que les omplien. Aquestes basses són indispensables pel futur maneig ramader de la zona i també són usades per abeurar la fauna i per la cria d’ambfibis i invertebrats.

Amb maquinària pesada  s’han refet les parets de les basses, s’ha modificat la pista que es va obrir per la instal·lació de les pilones i que passava justament pel mig d’una de les basses, s’han reconduït els canals d’escorrentia i s’han millorat les cunetes de la pista que puja al Munt de Montsonís per millorar  la captació d’aigües. 

Les dues basses abans i després de les obres

Dos dies després de finalitzar la reparació de les basses, una pluja de 15-20 litres les va mig omplir. S’han mantingut plenes fins a dia d’avui (novembre 2022), el que constata el seu bon funcionament.


Naturalització de la bassa dels Planells

L’any 2020 es va construir una bassa alimentada amb escorrentia tant del terreny com de la teulada del corral de la finca. La bassa s’ha mantingut amb aigua durant tot aquest temps, el que ens va fer plantejar la seva naturalització. Per això s’ha recol·locat la tela asfàltica que impermeabilitza la bassa, s’han cobert els laterals amb malla de fibra de coco subjectada amb pedres a la part superior i inferior i s’ha cobert aquesta malla amb terra, fang i plantes de boga (Typha angustifolia) per una millor subjecció. Finalment s’ha fet una sembra a ruix d’una mescla de llavors comercials pratenses. També s’ha enterrat la canonada que conduïa l’aigua des de la teulada del corral a la bassa.

Feines de naturalització de la bassa. El poble de Camarasa al fons.

Construcció d’una nova bassa al Munt de Montsonís

S’ha construït una nova bassa a la part alta del Munt de Montsonís, on no hi ha cap punt d’aigua a disposició de la fauna. És una bassa semblant a una que vam fer fa uns anys a la part baixa de la finca.  Aquesta part alta del Munt és territori de caça de la parella d’àligues cuabarrades i també del duc. De fet és on hi ha un Punt d’Alimentació Suplementària amb un aguait de fotografia. Aquesta nova bassa ha de facilitar la presència d’espècies presa per les àligues i altres rapìnyaires. També s’hi instal·larà un aguait per fotografiar els animals que en facin ús. A més de la bassa en sí, s’ha fet un sistema per recollir aigua d’escorrentia superficial per poder alimentar-la.

Aspecte de la bassa al final de les obres des d’on anirà l’aguait fotogràfic.

Construcció de noves vedrunes

L’any 2.020 vam fer dues vedrunes, una a cada finca. Al Planells de Camarasa la vedruna no s’han ocupat (de moment no hi ha conills). Al Munt de Montsonís si que s’ha ocupat i per això enguany n’hi hem fet dues més.

S’ha fet de la següent manera

  • Excavació d’un forat d’uns 3 x 5 m2  amb una fondària de 50 cm.
  • Col·locació de 2 pisos de palets de fruita capiculats cobrint la base del forat anterior.
  • Posar tubs de 15 cm de diàmetre que seran les entrades i sortides de la vedruna i protegir les entrades amb pedres.
  • Cobrir-ho tot amb fustes, brancatge, pedres …
  • Colgar-ho amb la terra i pedres i restes de matolls que s’han tret al fer el forat.

Arranjament de marges de pedra seca

L’abandonament de l’activitat agrícola des de fa més de 40 anys a la finca dels Planells de Camarasa ha provocat també la caiguda de força marges de pedra seca. A part de la pèrdua de patrimoni històric, els marges caiguts afavoreixen l’erosió dels bancals, sobretot en episodis de pluges torrencials com les que sembla es veuen afavorides pel canvi climàtic. Enguany hem fet una primera prova per veure si era factible la reparació dels marges de pedra seca caiguts a la part baixa de la finca. Tot i ser una feina lenta i feixuga, el resultat  ha estat força productiu i s’han pogut arreglar uns 50 m de marges. En un futur, tant des de la propietat de la finca com des de La Sabina voldriem acabar de reparar les parets que encara han quedat malmeses.

Un parell de marges abans i després de les obres

Construcció de refugis per ratpenats  i col·locació de caixes niu per insectívors

S’han habilitat cinc caixes refugi per a ratpenats al corral que es va arreglar a la finca del Planell . S’han instal·lat tant a  l’interior com a l’exterior del corral, per mirar quines és la disposició més idònia. A l’interior del corral, i sota mateix dels refugis, s’hi ha abocat una bona quantitat de guano que es  va recollir d’una colònia de cria de ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) per atraure possibles inquilins als refugis. Una obertura a la porta d’entrada al corral i també a la paret del darrere  permeten  l’accés dels ratpenats als refugis.

A la mateixa finca dels Planells s’hi han instal·lat 20 caixes nius per ocells insectívors per subsanar la manca de cavitats naturals en troncs d’arbre. S’han fabricat dos models de caixes niu: una amb forat petit de 27 mm i una altra amb una obertura més gran, d’un terç de la paret frontal.

 Els tres models de caixes instal·lats a la finca dels Planells de Camarasa

Construcció d’una instal·lació per a hacking de gamarús

Per poder realitzar hacking de gamarús amb exemplars provinents del CRF de Vallcalent s’ha construït d’una instal·lació de hacking al Munt de Montsonís. La Sabina col·labora habitualment amb el CRF de Vallcalent fent hacking d’òlibes a Montsonís i des d’ara també de gamarús. 

Es tracta d’un habitacle de fusta en penombra de 5×2,5×3 m. on s’hi deixen els gamarusos un parell o tres de setmanes abans d’obrir-los una sortida a l’exterior perquè puguin marxar. S’ha fet un tractament amb oli de palissandre per protegir la fusta i per una millor integració a l’entorn pel color fosc d’aquesta capa de protecció.


Construcció de dos agauiats per observació i fotografia de fauna

Des de fa més de 12 anys La Sabina ofereix activitats ecoturístiques de guiatge per fotografiar diferents espècies d’ocells al Munt de Montsonís, amb especial rellevància de l’àguila cuabarrada, però també a d’altres espècies d’ocells forestals i d’ambients mediterranis.

Per tant, aquests dos aguaits passaran a formar part de BirdPhotoTours.

Construcció d’un aguait a la nova bassa del Munt de Montsonís

Durant la construcció de la nova bassa per a la fauna al Munt de Montsonís s’hi va construir també l’aguait per poder realitzar sessions fotogràfiques i d’observació dels animals que en facin ús.. (fig. 1, 2,).

Construcció d’un aguait de fusta per substituir-ne un de lona

S’ha substituït un aguait provisional de lona que s’havia muntat l’any 2021 per testar si era efectiu per dur-hi a terme sessions fotogràfiques, per un de fusta un cop s’ha vist que funciona adequadament.


Amb el suport de: