POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Respectant allò establert a la legislació vigent, l’Associació La Sabina es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) .
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura -La Sabina-

Direcció: Carrer del Mig, 10. 25737 Montsonís

Telèfon: (+34) 973 40 20 45 / (+34) 660 46 88 74

Correu electrònic: info@lasabina.cat

NIF: G25686916

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les teves dades personals se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals :

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableixen el RGPD i la LOPD-GDD, t’informem que les dades personals demanades per l’Associació La Sabina, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Associació La Sabina i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en aquest lloc web són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les teves dades és: el teu consentiment, el qual obtenim quan marques la casella d’acceptació de la Política de Privacitat que es troba en els nostres formularis.

Com obtenim les teves dades?

Les dades personals procedeixen de l’usuari que els facilita a través dels següents mitjans:

 • Formulari de contacte
 • Correu electrònic
 • Formulari de compra

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Quan et connectes amb aquesta web per enviar un correu electrònic o per utilitzar els nostres formularis, estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual som responsables.

Aquesta informació pot incloure el teu nom, adreça, correu electrònic, número de telèfon i altra informació. En facilitar aquestes dades, estàs donant el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per l’Associació La Sabina.

La finalitat de la recollida de dades és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris i per millorar els serveis que oferim. Farem servir les dades per atendre els dubtes, contestar a les teves consultes i gestionar les teves sol·licituds.

Tots aquests tractaments estan subjectes al teu consentiment, en cap cas i sota cap circumstància vendrem, llogarem o cedirem dades de caràcter personal que puguin identificar els usuaris d’aquesta web. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà el consentiment previ als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració.

Les dades de caràcter personal que demanem als nostres formularis són necessaris per gestionar les teves sol·licituds. Si no facilites aquestes dades no podrem atendre correctament les teves consultes.

Períodes de retenció de les dades personal

Les dades personals es conservaran senzillament fins que ens demanis que els eliminem, excepte les dades facilitades en el formulari de compra, que hauran de ser conservats per complir amb les obligacions legals i pel temps que marqui la legislació vigent.

 1. Dades facilitades a través del formulari de contacte: fins que ens demanis que els eliminem.
 2. Dades facilitades per correu electrònic: fins que ens demanis que els eliminem.
 3. Dades facilitades a través del formulari d’inscripció en el servei de Newsletter: fins que demanis la baixa i posteriorment durant els terminis legalment previstos.
 4. Dades facilitades a través del formulari d’inscripció per a altres serveis: fins que ens demanis que els eliminem, i posteriorment durant els terminis legalment previstos.
 5. Dades facilitades per col·laborar amb donatius: es conservaran fins que ens demanis que els eliminem i pels períodes establerts per la normativa aplicable per al compliment d’obligacions legals.
  • 4 anys: Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat…).
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals que els usuaris o socis hagin facilitat mitjançant la nostra pàgina web o durant alguna activitat seran tractades amb la màxima confidencialitat i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal. En cas de ser requerits es comunicaran a l’Administració Tributària i a altres organismes de l’Administració Pública.

Les dades podran ser tractats per diversos encarregats per als quals resulti necessària la seva intervenció per a la correcta gestió de la prestació dels serveis que oferim, com a entitats bancàries per al cobrament del servei prestat, així com pel personal autoritzat per a les gestions administratives, comptables i fiscals.

També podran tenir accés a les dades dels proveïdors que presten serveis a aquesta web, com l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting, els quals apliquen el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per . Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

La Sabina es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Tot i això, pel fet que no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació.

Xifrat SSL o TLS

Aquest lloc utilitza el xifrat SSL o TLS per raons de seguretat i per a la protecció de la transmissió de contingut confidencial. Pots reconèixer una connexió encriptada en la línia de direcció del navegador quan canvia de «http://» a «https://» i la icona de cadenat es mostra a la barra d’adreces del teu navegador.

Amb el xifrat SSL o TLS activat les dades que ens transfereixes no poden ser llegits per tercers.

Drets derivats del tractament de les dades personals

El consentiment que has prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, és revocable en qualsevol moment. Comunica’t amb l’Associació La Sabina en els termes que estableix aquesta Política de Privacitat per a l’exercici dels teus drets ARCO:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Portabilitat de dades

Respectem aquests drets i podràs exercitar-los sempre que vulguis. T’atendrem el més aviat si vols sol·licitar qualsevol d’aquestes peticions.

Pots sol·licitar qualsevol petició i exercitar els teus drets escrivint-nos a la nostra adreça de correu postal, o al nostre correu electrònic de contacte. En ambdós casos hauràs d’indicar de manera expressa la petició que vols fer i adjuntar una còpia del teu DNI, o document acreditatiu equivalent.

 • Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES ACCÉS”, o “PROTECCIÓ DE DADES RECTIFICACIÓ”, o “PROTECCIÓ DE DADES CANCEL·LACIÓ”, o “PROTECCIÓ DE DADES OPOSICIÓ”
 • Adjuntar fitxer: Còpia del passaport o DNI del titular de les dades.

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix el reglament, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Missatges de correu electrònic a efectes de contacte

Els usuaris poden preguntar dubtes sobre els continguts publicats a la web, enviar suggeriments o realitzar qualsevol altra consulta a través dels nostres correus electrònics.

Amb aquesta finalitat fem servir el sistema d’e-mail Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en els nostres comptes de Gmail i les dades corresponents (e-mail i nom) sota la política de privacitat de Google.

Les dades emmagatzemades en els comptes de l’Associació La Sabina ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú, i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta Política de Privacitat.

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de , i que per tant no són operats per . Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i seran ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.

Participació en concursos o sortejos

Algunes activitats promogudes per aquest lloc web o a través dels perfils corporatius en xarxes socials (ex. participació en concursos o sortejos), poden contenir condicions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En participar en aquesta mena d’accions promocionals organitzades per La sabina, les dades que ens facilitis seran tractades únicament per a la finalitat que s’hagi indicat en l’enunciat d’aquesta activitat. .

Xarxes socials

Mitjançant la nostra pàgina web tens accés a diferents xarxes socials i interactuar amb elles. Farem servir aquestes plataformes per informar sobre els nostres projectes, activitats, productes o serveis, i també sobre els d’altres persones i entitats que vam crear d’interès per als nostres seguidors.

En cap cas utilitzarem els perfils dels nostres seguidors a les xarxes socials per enviar publicitat. Si et fas seguidor de la nostra pàgina en les diferents xarxes socials acceptes les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

Quan accedeixis als nostres perfils de les xarxes socials, has de llegir detingudament les condicions establertes en cadascuna d’elles. Nosaltres no assumim cap responsabilitat pels continguts o opinions que altres usuaris d’aquests espais puguin realitzar, però mantindrem una actitud vigilant i eliminarem aquells continguts que no considerem apropiats o que resultin contraris a la nostra filosofia.

Cookies

T’informem que perquè aquesta web funcioni correctament es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies. Aquesta informació s’emmagatzema al navegador quan navegues per aquesta web.

Consulta amb més detall la nostra pàgina sobre la Llei de Cookies.

Dades de navegació

També recollim a través de serveis de tercers altres dades no identificables relacionats amb els teus hàbits de navegació. Aquesta informació pot incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els nostres serveis i pàgines, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari.

Utilitzem l’eina d’analítica web Google Analytics per analitzar tendències, administrar el web i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. Es tracta simplement d’informació que fem servir amb finalitats estadístiques per millorar sempre la navegabilitat del web i intentar oferir-te el millor.

Fotografies i Vídeos

Publiquem fotografies i vídeos amb la finalitat de donar a conèixer les activitats desenvolupades. També és possible que utilitzem fotografies i vídeos en les nostres xarxes socials, de manera que com a usuari, quedes adscrit a les condicions legals de cada xarxa.

És possible que hàgim pres fotografies en esdeveniments i en activitats. Et recordem que pel sol fet de posar, estàs acceptant tàcitament el tractament de la teva imatge, que estarà sotmès al compliment de les disposicions establertes en la llei de protecció de dades. Recorda que pots dirigir-te a nosaltres per revocar el consentiment mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@lasabina.cat.

Canvis en la present Política de Privacitat

L’Associació La sabina es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o d’autoregulació, de manera que us aconsellem que la visiteu periòdicament.